必威客户端

<dl id="blntl"></dl>
  <form id="blntl"></form>
  <sub id="blntl"><listing id="blntl"><menuitem id="blntl"></menuitem></listing></sub>

   <address id="blntl"><address id="blntl"></address></address>
   <noframes id="blntl">
   <form id="blntl"></form><address id="blntl"><nobr id="blntl"><progress id="blntl"></progress></nobr></address>
   <noframes id="blntl">

         <noframes id="blntl"><form id="blntl"><nobr id="blntl"></nobr></form>
         <address id="blntl"></address>
          <noframes id="blntl">

          <address id="blntl"></address>

          Zadzwoń (48) 66 80 471

          info@agrosimex.com.pl

          Bezpieczeństwo

           

          Oznaczenie prowadz?cych zak?ad:

          • Wies?awa Barańska – Agrosimex Sp. Z o.o, Goliany 43, 05-620 B??dów, Tel.s?u?bowy 48 668 04 71
          • Leszek Barański – Agrosimex Sp. Z o.o, Goliany 43, 05-620 B??dów, Tel.s?u?bowy 48 668 04 71

          Osoby do kontaktu:

          • El?bieta Matysiak – Dyrektor ds. Administracji i Inwestycji – Agrosimex Sp. z o o.o, Goliany 43, 05-620 B??dów, Tel s?u?bowy 48 668 08 30, Tel. Komórkowy 504 277 787, Adres zamieszkania: Goliany 6, 05-620 B??dów
          • Arkadiusz Wieteska – Kierownik obiektu – Agrosimex Sp. zo o.o, Goliany 43, 05-620 B??dów, Tel s?u?bowy 48 668 04 71, Tel. Komórkowy 501 463 694, Adres zamieszkania: Goliany 11, 05-620 B??dow

          Celem Agrosimex Sp. z o.o.- hurtownia ?rodków ochrony ro?lin, jest osi?gni?cie wysokich standardów bezpieczeństwa i ochrony ?rodowiska, oraz zmniejszenie ryzyka zwi?zanego ze sk?adowaniem substancji niebezpiecznych i zagro?eniem powa?nymi awariami.

          Wiele substancji chemicznych, w tym ?rodki ochrony ro?lin, mimo tego, ?e stosowane s? na szerok? skal?, niemal we wszystkich ro?linach uprawnych, zawieraj? w swoim sk?adzie substancje niebezpieczne, których sk?adowanie podlega specjalnym przepisom – m. in. Ustawie- Prawo Ochrony ?rodowiska (Art. 248 Ustawy) i Rozporz?dzeniu Ministra Gospodarki z 29 stycznia 2016 r. (Dz. U. z dnia 2 lutego 2016 r., poz. 138).

          Realizuj?c przepisy zawarte w ustawie Prawa Ochrony ?rodowiska z dn. 27.04.2001 r. z pó?n. zm., Agrosimex Sp. z o. o. dokona?a zg?oszenia (o którym mowa w art. 250 ust.1 wcze?niej wymienionej ustawy) do Komendanta Powiatowego Państwowej Stra?y Po?arnej i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony ?rodowiska w Warszawie Delegatura w Radomiu, Agrosimex Sp. z o.o – hurtownia ?rodków ochrony ro?lin w Golianach 43, 05-620 B??dów- jako zak?ad o zwi?kszonym ryzyku wyst?pienia awarii przemys?owej (ZZR), ze wzgl?du na mo?liwo?? wyst?powania na jego terenie substancji niebezpiecznych: dla zdrowia i ?rodowiska oraz w?a?ciwo?ci fizykochemiczne.

          Zak?ad Agrosimex Sp. z o.o.- hurtownia ?rodków ochrony ro?lin w Golianach 43, 05-620 B??dów, podlega przepisom w zakresie przeciwdzia?ania awariom przemys?owym. Jako zak?ad o zwi?kszonym ryzyku wyst?pienia awarii przemys?owej, jeste?my zobowi?zani do spe?nienia szczególnych wymogów bezpieczeństwa okre?lonych w obowi?zuj?cych przepisach prawa dla zak?adów ZZR, w tym opracowania programu zapobiegania awariom. Powy?sze dokumenty zosta?y z?o?one do Komendy Powiatowej Państwowej Stra?y Po?arnej i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony ?rodowiska w Warszawie Delegatura w Radomiu, zgodnie z obowi?zkiem wynikaj?cym z przepisów prawa.

          Zakres dzia?alno?ci Agrosimex Sp. z o.o.- hurtownia ?rodków ochrony ro?lin w Golianach, obejmuje magazynowanie i obrót ?rodkami ochrony ro?lin, nawozami i wyposa?eniem dla rolnictwa i sadownictwa oraz dzia?alno?? szkoleniow? i doradcz?, wykonywan? przez do?wiadczony i przeszkolony personel. Agrosimex Sp. z o.o nie prowadzi ?adnej dzia?alno?ci produkcyjnej ani konfekcyjnej (polegaj?cej na przelewaniu/przesypywaniu i przepakowywaniu substancji niebezpiecznych). ?rodki ochrony ro?lin i nawozy sk?adowane s? w oryginalnych, szczelnych opakowaniach, spe?niaj?cych obowi?zuj?ce wymogi pakowania dla substancji niebezpiecznych.

          Scenariusze awarii, mog?ce wyst?pi? w zak?adzie, dotycz? rozszczelnienia opakowań, zawieraj?cych substancje niebezpieczne o w?a?ciwo?ciach toksycznych, palnych, utleniaj?cych i niebezpiecznych dla ?rodowiska wodnego oraz zagro?enia po?arem zwi?zanego z zap?onem substancji o w?a?ciwo?ciach palnych.

          Z przeprowadzonych analiz zagro?eń wynika, ?e skutki awarii (w postaci niekorzystnego oddzia?ywania na cz?owieka, ?rodowisko, wyst?pienia strat materialnych) nie powinny wykroczy? poza teren zak?adu.

          Magazyny Agrosimex Sp. z o. o. przeznaczone do sk?adowania substancji chemicznych, wyposa?one s? w odpowiedni system zabezpieczeń przeciwpo?arowych i awaryjnych, monitoring oraz ochron?. Bezpieczne funkcjonowanie instalacji dodatkowo zapewniaj? regularne kontrole, przegl?dy i konserwacje instalacji oraz wykwalifikowany personel, obowi?zuj?ce instrukcje i procedury.

          Agrosimex Sp. z o.o. jest pod sta?? kontrol? Inspekcji Ochrony ?rodowiska, Państwowej Stra?y Po?arnej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Ro?lin i Nasiennictwa, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Dozoru Technicznego i innych organów kontroluj?cych.

          W przypadku wyst?pienia awarii (po?aru lub zagro?enia chemicznego) b?d? podj?te nast?puj?ce dzia?ania:

          • powiadomienie osób znajduj?cych si? w rejonie zagro?enia;
          • zaalarmowanie odpowiednich s?u?b : Stra?y Po?arnej, Inspektoratu Ochrony ?rodowiska, Pogotowia Ratunkowego, Policji, Pogotowia Gazowego;
          • przeprowadzenie, w razie konieczno?ci, ewakuacji ludzi z pomieszczeń zagro?onych do punktu ewakuacji,
          • udzielenie pierwszej pomocy ewentualnym poszkodowanym,
          • wykonanie czynno?ci umo?liwiaj?cych podj?cie bezpiecznej akcji ratowniczo-ga?niczej (odci?cie dop?ywu pr?du, gazu),
          • zainicjowanie i prowadzenie akcji ga?niczej i ratowniczej do czasu przybycia pierwszych jednostek stra?y po?arnej;
          • w przypadku zagro?enia po?arowego lub chemicznego pracownicy post?puj? zgodnie z instrukcj? awaryjn? i instrukcj? bezpieczeństwa po?arowego
          • kieruj?cy akcj? ratownicz? podejmuje dzia?ania zwi?zane z powiadomieniem s?siadów, w razie zaistnienia takiej konieczno?ci,
          • po przybyciu s?u?b ratowniczych kieruj?cy akcj? ratownicz? zobowi?zany jest do poinformowania o zaistnia?ym zdarzeniu i podj?tych dzia?aniach oraz do dalszej wspó?pracy ze s?u?bami ratowniczymi.

          Informacje dotycz?ce sposobów ostrzegania i post?powania spo?eczeństwa na wypadek wyst?pienia powa?nej awarii przemys?owej na terenie Agrosimex Sp. z o. o. s? w trakcie uzgadniania z w?a?ciwym organem Państwowej Stra?y Po?arnej.

          Agrosimex Sp. z o. o. jest g??boko zaanga?owany w proces po?wi?cony osi?gni?ciu wysokich standardów bezpieczeństwa i ochrony ?rodowiska, dokonuje regularnej oceny systemu bezpieczeństwa i podejmuje dzia?ania w celu podniesienia jego poziomu.

          Jednocze?nie informujemy, ?e zgodnie z art. 261. ust. 5 pkt.2 Ustawy z dn. 27.04.2001 r. z pó?n. zm. Prawa Ochrony ?rodowiska, Agrosimex Sp. z o. o. jest zobowi?zany do regularnego dostarczania i uaktualniania informacji ( zgodnie z art.261 i 261a ww. ustawy), dotycz?cych bezpieczeństwa oraz post?powania w przypadku awarii na terenie Agrosimex Sp. z o. o.Goliany 43, 05-620 B??dów.

          <dl id="blntl"></dl>
           <form id="blntl"></form>
           <sub id="blntl"><listing id="blntl"><menuitem id="blntl"></menuitem></listing></sub>

            <address id="blntl"><address id="blntl"></address></address>
            <noframes id="blntl">
            <form id="blntl"></form><address id="blntl"><nobr id="blntl"><progress id="blntl"></progress></nobr></address>
            <noframes id="blntl">

                  <noframes id="blntl"><form id="blntl"><nobr id="blntl"></nobr></form>
                  <address id="blntl"></address>
                   <noframes id="blntl">

                   <address id="blntl"></address>

                   Variety show

                   Information

                   video

                   the weather

                   Real estate

                   culture

                   Foreign exchange

                   news

                   Buddhism